Søren Tolsgaard
   

Der er i 2013 udkommet to vidt forskellige publikationer om to store grupper af næbmundede insekter (Hemiptera) i Danmark. Der er i begge tilfælde tale om overvejende ret små og derfor mindre populære arter, som hidtil kun har vakt interesse i meget begrænsede kredse, ligesom der er gået årtier mellem større publikationer om disse insekter.

     
Danmarks blomstertæger (Miridae)

Lars Skipper, tidligere formand og redaktør i ØBF, hvis naturinteresse tidligere gjaldt især botanik og svampe, har siden 2005 koncentreret sig om de danske blomstertæger, og idet denne overvejende herbivore tægefamilies vidtrækkende spektrum af værtsplanter falder godt i tråd med Skippers botaniske baggrund, er der kommet et særdeles solidt resultat ud af denne satsning.

Danmarks blomstertæger har tidligere været ret grundigt behandlet af Jensen-Haarup (1912) og Gaun (1974). Begge værker er delvis illustrerede, dog kun med sort-hvide tegninger, mens den digitale fototeknik i de senere år har gjort det muligt at komme meget tættere på de mange ret små, men ofte farveprægtige blomstertæger.

Skippers interesse for både foto, design og redaktion har medført, at værket er blevet så rigt illustreret, at billederne i kombination med de udførlige tabeller og artsbeskrivelser langt hen ad vejen kan anvendes til identifikation, idet der er medtaget billeder af omtrent alle arter, variationer og nymfer, foruden et væld af detailfotos, som gør blomstertægerne meget lettere tilgængelige, end det hidtil har været tilfældet blandt så vanskelige insektgrupper. Der er endvidere gjort meget ud af de indledende kapitler med oplysninger af bl.a. historisk, systematisk, teknisk, biologisk og fænologisk karakter.

Der er naturligvis sket mange forandringer i nomenklatur og systematisk siden Gauns udgivelse for omtrent fyrre år siden. Nye arter er kommet til, blot siden Skipper påbegyndte sine studier i 2005, er der således føjet 13 nye arter til den danske fauna, som nu inkluderer i alt 212 arter. Kun få arter synes i alvorlig tilbagegang, idet de fleste er knyttet til næringsrige biotoper, som kun i ringe grad synes truede. Udbredelsen har dog ændret sig for en del arter, men det påpeges, at vurderingen hidtil har bygget på et ret spinkelt grundlag, idet kun ret få entomologer har udvist interesse for denne gruppe, så kendskabet til flere egne har været forsømt.

Skipper har med en omfattende rejseaktivitet udlignet sådanne mangler, uden at han dog derfor er gået i detaljer med udbredelsen. Oversigten begrænses til et katalog baseret på de 11 faunistiske distrikter samt summariske oplysninger fra vore nabolande. Da projektet stort set har beroet på en enkelt mands arbejde på voluntørbasis og i høj grad har været aktualitets- og feltorienteret, har det desværre ikke været muligt at nå til helt bunds i det ældre materiale, særlig Zoologisk Museums store samling er endnu ikke fuldtud registreret, men kun ret løseligt gennemgået.

Lars Skippers værk er dog et imponerende skridt, som placerer blomstertægerne centralt på den entomologiske dagsorden. Samtidig arbejder han vedvarende med opdatering af indkommende data på hjemmesiden www.miridae.dk - der ligesom den anmeldte bog tillige omfatter et ajourført bonus-katalog over alle Danmarks tæger!

miris graphocephala
T.v. Miris striatus, den største danske blomstertæge, på titelbladet af Lars Skippers bog. T.h. Graphocephala fennahi på Rhododendron, Mindeparken, 22. sept. 2009 - en nytilkommen, ret stor cikadeart. Foto: S. Tolsgaard.
   

Danmarks cikader (Auchenorrhyncha)

Anders Endrestøl, som er tilknyttet Norsk Institutt for Naturforskning og tidligere har arbejdet med næbmundede insekter, har i 2013 publiceret et kommenteret katalog over danske cikader i et fransk tidsskrift. Værket er tilegnet Lars Trolle (†2007), som på fritidsbasis længe var vores kyndigste og mest publicerende cikadeforsker.

Til forskel fra Skippers farverige nyudgivelse om blomstertæger, er der tale om et ikke-illustreret katalog i traditionel stil. Det indledes med en bibliografisk og historisk gennemgang, der må betegnes som usædvanlig minutiøs, bl.a. har flere internationale checklister anført en række arter som danske uden belæg, hvilket Endrestøl rydder grundigt op i. Herpå følger en systematisk checkliste baseret på de 11 faunistiske distrikter, kommentarer til nyere, sjældnere eller på anden måde ekstraordinære arter, hvorefter en kortfattet diskussion runder af med at belyse nogle udbredelsesmæssige og økologiske aspekter.

Der er således tale om et komprimeret arbejdsredskab for indviede, mens den uerfarne må tage de indledende skridt ad andre veje. Den danske cikadefauna har hidtil i øvrigt været behandlet i sin helhed af Jensen-Haarup (1920) samt i Ossiannilssons (1978-1983) tungtvejende trebindsværk om Fennoskandiens og Danmarks cikader, hvis nøgler og systematik fortsat er den basis, som nordisk cikadeforskning bygger på.

Endrestøls katalog tilføjer en kærkommen sammenfatning og ajourføring af den tilgængelige viden om den hjemlige cikadefauna. Kataloget omfatter i alt 322 nummererede cikadearter kendt fra Danmark, hvoraf en hel del er blevet tilføjet i de senere år, bl.a. via Lars Trolles, Ulrik Hasle Nielsens og Endrestøls egne indsamlinger, samt via www.fugleognatur.dk

Visse nyere jyske samlinger er dog undsluppet forfatterens opmærksomhed, idet Naturhistorisk Museum i Aarhus kan tilføje Hans Thomsen Schmidts store samt anmelderens noget mindre samling fra de senere årtier. Også Thorkild Munks (†2013) privatsamling omfatter mange cikader, hvis fremtidige deponering endnu ikke er afklaret.

Det vil således være meget velkomment, om Anders Endrestøl ved lejlighed kan lægge vejen omkring Aarhus og tage et grundigt kik på dette materiale!
   

Referencer

Endrestøl, A., 2013: The Auchenorrhyncha of Denmark (Hemiptera: Fulgomorpha and Cicadomorpha). - Annales de la Société entomologique de France (N.S.). Vol. 49, no.2: 181-204.

Gaun, S., 1974: Blomstertæger. - Danmarks Fauna, bd. 81.

Jensen-Haarup, A. C., 1912: Tæger. Danmarks Fauna, bd. 12.

Jensen-Haarup, A. C., 1920: Cikader. - Danmarks Fauna, bd. 20.

Ossiannilsson, F., 1978-1983: The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fenno-scandia and Denmark. Fauna Entomologica Scandinavica 7, bd. 1-3.

Skipper, L., 2013: Danmarks blomstertæger. Danmarks Dyreliv, Bind 12. - Apollo Booksellers. 408 s.