Publiceret d. 21. marts 2011

Søren Tolsgaard (red.)

     

22 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen på Sølyst. Jørgen Terp Laursen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var i overensstemmelse med foreningens love og gav herefter ordet til den afgående formand, Lars Skipper.
    

Formandens beretning: Status

Endnu et år er gået, siden jeg sidst stod med formandens beretning mellem hænderne.

Meget er sket siden sidst, men hvad der egentlig er sket er ikke nemt at blive klog på. Det forløbne år har været præget af vægelsind, skiftende udmeldinger m.v. Selv i dagene op til generalforsamlingen har meget været uvist. Hvad der kommer til at ske, såvel på den korte som den lange bane er heller ikke nemt at gennemskue.

Som nævnt i formandsberetningen for tre år siden, var vi i den daværende bestyrelse uhyre tæt på at foreslå at lukke og slukke foreningen - og følte alle en lettelse ved tanken. Vha. nogle sidste krampetrækninger lykkedes det dog at få samlet en ny bestyrelse. Og selv om det til tider har været hårdt, kunne vi fortsat præsentere medlemmerne for et afvekslende udvalg af arrangementer og artikler og det har klart været det hele værd.

Det var aldrig mit ønske at blive formand - jeg ville hellere have koncentreret mig om posten som redaktør for Gejrfuglen, men der var ikke andre muligheder på daværende tidspunkt. Mit håb var, at en ny bestyrelse ville blive kørt i stilling, og jeg lige så stille kunne trække mig ud på sidelinien. Det sidste er det gået ganske godt med på det sidste, men selv om vi efter generalforsamlingen i 2010 atter var oppe på 7 fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, som foreningens vedtægter foreskriver, har det knebet med at finde ud af hvem vi var, hvad vi var og hvor vi var - og ikke mindst hvor vi var på vej hen.

Det ovennævnte til trods, er det glædeligt at kunne meddele, at der, blandt de der ikke er på valg, er stemning for at gøre en indsats og give foreningen endnu en chance.

Fusionsovervejelser

Som de fleste af jer sikkert ved, er flertallet af de naturhistoriske foreninger landet over afgået ved døden inden for de sidste par årtier. End ikke vores hovedstad kan præstere en levende og aktiv naturhistorisk forening. I den jyske hovedstad derimod, er vi hele tre foreninger, der stadig lever. Tre foreninger med navne, der selv i ædru tilstand er noget af en prøvelse at remse op: Naturhistorisk Forening for Jylland (NFJ), Jysk Forening For Naturvidenskab (JFFN) og Østjysk Biologisk Forening (ØBF).

Alle tre foreninger har i flere år kæmpet for overlevelse, og spørgsmålet er, om tiden er inde til en mere eller mindre fuldbyrdet fusion. Det er dog ikke nogen ny tanke. Allerede for fem år siden blev ØBF inviteret til et møde med repræsentanter fra de to øvrige foreninger, hvor snakken gik om fælles fodslaw - i første omgang dog primært i forhold til at være opmærksomme på hinandens arrangementer.

NFJ og JFFN er allerede i høj grad fusioneret og supplerer hinanden rigtig godt - den ene har et blad (Flora og fauna), den anden et fint udbud af arrangementer og et tilhørsforhold til Naturhistorisk Museum. For nylig har dele af ØBF’s bestyrelse deltaget i møder med NFJ og JFFN, og der grubles i skrivende stund over mulighederne. Men det vil vi sikkert komme mere ind på lidt senere på aftenen.

Min egen personlige mening pt. er, at foreningen, inden for visse grænser, må bevæge sig i den retning, hvor kræfterne og engagementet findes. Vi har alle vore drømme om, hvordan vi synes ØBF skulle være, men drømme er ikke nok - det kræver handing - og det kræver handling her og nu!

Som jeg ser det, er der følgende mulige scenarier for fremtiden:

- At fusionere med de nævnte foreninger.

- At sætte foreningen på vågeblus, i håb om at et par ildsjæle dukker op på et tidspunkt og puster liv i foreningen.

- At der på denne aften (eller i meget nær fremtid) melder sig nogen, klar til at gøre en indsats i ØBF’s navn og ånd.

- At nedlægge foreningen. At den i så fald genopstår, er nok yderst usandsynligt.

Som vi skrev i et oplæg, der blev sendt ud med sidste blad, er det vigtigt at pointere, at ØBF bestemt ikke er en hensygnende forening. Vores arrangementer trækker stadig folk til, bladet bliver rost fra mange sider og et nyt hjemmesidedesign blev lanceret for nylig.

Jeg har selv været voldsomt plaget af det tidligere omtalte vægelsind, men har nu taget en beslutning. Jeg takker af som formand og som bestyrelsesmedlem gennem vistnok 15 år. Selv om det har været en til tider hård kamp de seneste år, ville jeg nødigt have været de mange oplevelser foruden. Og jeg håber stadig at kunne bidrage fra sidelinien.

Medlemmer

Selv om medlemstallet har udvist en svagt nedadgående tendens, kommer der stadig nye medlemmer til, og der er næppe tvivl om, at der er et stort potentiale, hvis nogen har lyst, tid og kræfter til at lave opsøgende arbejde - f.eks. blandt brugerne på fugleognatur.dk. Antallet af medlemmer i 2010 var 203 medlemmer, inkl. 13 bytteforbindelser og æresmedlemmer. Vi ligger som de seneste år fortsat omkring et par hundrede medlemmer, og altså stadig på den rigtige side af de 200.

Gejrfuglen

Som i 2009, udkom der to numre af Gejrfuglen i 2010, på tilsammen 92 sider. Traditionen tro spændte vi vidt og kom omkring så forskelligartede emner som havens dyreliv, de pudsige insekter - viftevinger, Rødehavets dyreliv og hvordan fisk ser verden. Fra det første nummer i 2010 har vi valgt ikke at bringe programmet i bladet længere, men arrangementerne kan nu ses på hjemmesiden, og desuden er de annonceret via foreningens mailgruppe.

Ekskursioner

I 2010 var ØBF arrangør/medarrangør ved 5 ekskursioner. En tur til Hirsholmene bød på et glædeligt gensyn for nogle og en spændende ny oplevelse for andre. Af de mere usædvanlige ekskursioner bør nævnes turen til Vadehavet d. 9. maj - en bustur, hvor ØBF-medlemmer var i selskab med lektorer og studerende fra Århus Universitet.

Møder

Ekskursionerne var ikke så mange i år, til gengæld var der et rigtig pænt udvalg af møder. I 2010 stod ØBF som arrangør for 12 møder, og vi kom fra Sydafrika og Patagonien i syd, til Island og Svalbard i nord. Som de sidste par år, deltog vi i 2010 i et fælles arrangement med de øvrige lokale grønne foreninger - en temadag om danske småøer. Disse temadage er en stor succes, og derfor har vi valgt at gentage seancen i 2011 med en temadag om danske hotspots. Og julemødet - som altid velbesøgt og fuldstændig som i de ”gode gamle dage” - dog uden dias.

Fremtiden

Har ØBF overhovedet en fremtid? Selvom de sociale medier på nettet har overtaget en stor del af foreningernes rolle, mener jeg helt klart, at potentialet er der. Det er stadigvæk ikke det samme at mødes i cyberspace, som at mødes ansigt til ansigt over en kop kaffe, spændende historier og smukke billeder fra nær eller fjern, eller at se en hugorm sole sig en tidlig forårsdag i marts i selskab med en flok ligesindede. Desuden er der ikke mange alternativer til Gejrfuglen, hvor der bringes naturhistoriske artikler med såvel fagligt indhold som et folkeligt sprog. Om det så er som tidsskrift, på nettet eller både/og, at Gejrfuglen skal leve sit liv er måske ikke så afgørende. Jeg tror på, at der er plads til både Gejrfuglen og foreningen - hvis bare der er nok, der vil nok og gør nok!

Den afgående formands beretning blev godkendt med applaus.
     

Kassererens beretning

Klaus Mortensen aflagde beretning om foreningens finanser. Regnskabet balancerer, og der er ikke de store udsving. Udgifterne til trykning har været større end normalt, idet flere numre af Gejrfuglen end sædvanligt blev afregnet i budgettet for 2010. Aktier og bankindlån giver ikke meget afkast i disse år, mens ØBF’s udgifter til Sølyst til gengæld har været faldende.
  

Forslag fra medlemmerne

Forslaget om en sammenlægning af ØBF med de to ovennævnte naturhistoriske foreninger (NFJ og JFFN) udløste en intens debat. Søren Højager opponerede intenst imod forslaget, mens Jørgen Mørup Jørgensen talte varmt for det. Adskillige af de fremmødte medlemmer udtrykte sig efterfølgende kraftigt for eller imod forslaget og debatten bølgede frem og tilbage, indtil dirigenten meddelte, at det var tid til afstemning. Der var 11 stemmer imod fusionering, mens 5 stemte for og 6 undlod at stemme. Dermed var forslaget afvist.
  

Valg til bestyrelsen

Adskillige bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke at genopstille. Foruden Lars Skipper havde Klaus Mortensen og Steen Gert Larsen meldt deres afgang, og umiddelbart før valget afstod også Jørgen Mørup Jørgensen sin post. Tilbage fra den hidtidige bestyrelse var således kun Philippe Provençal, Søren Tolsgaard (begge relativt nyvalgte) og veteranen Per Guldhammer Henriksen, som tilføjede, at han kun bliver i bestyrelsen et år endnu.

Heldigvis erklærede aftenens senere foredragsholder, Søren Brandt, sig villig til at indgå i bestyrelsen. Desuden forelå et tilsagn fra Lone Melchior Hvidegaard, som er villig til at overtage hvervet som kasserer, og begge kandidater blev valgt enstemmigt. Bestyrelsen består således i øjeblikket af kun 5 personer, og der blev opfordret til at arbejde på at hverve yderligere et par medlemmer.
  

Eventuelt

Til gengæld erklærede Jørgen Terp Laursen og Hanne Højager sig villige til at varetage nogle af de praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer på Sølyst. Dirigentens afsluttende bemærkning blev: Husk man kommer ikke langt med brok! Se positivt på tingene. I det kommende år kunne det være fint, om vi kunne finde 1-2 nye personer til bestyrelsen ... gør vel ikke noget?

Efter generalforsamlingen var der lysbilledforedrag: Blå himmel og blå ensian. Søren Brandt viste billeder af bjerge, blomster og andre prægtige motiver fra Alperne, i grænseområdet mellem Frankrig, Italien og Schweiz.

2010 07 05 alperne soerenbrandt
Blå ensian (Gentiana alpina) i Alperne, 5. juli 2010. Foto: Søren Brandt.