Publiceret d. 9. juli 2018

Søren Tolsgaard


Hvad får en bedaget efterlønner, hvis ulønnede arbejde overvåges strengt af myndighederne, til at vove sig ud på en eksklusiv bi-workshop i sommerheden? Tjah, måske en trang til eventyr, som ligger dybt i blodet.

I hvert fald meldte jeg mig ufortøvet til en sådan workshop, arrangeret af Claus Rasmussen (AU) og Henning Bang Madsen (KU), omfattende en lille håndfuld dedikerede deltagere, og sejlede på årets længste dag, d. 21. juni, med færgen Prinsesse Isabella fra Hov til Sælvig på Samsø, hvor Henning allerede dagen før havde gjort et spektakulært fund, som snart skulle bringe pressen i selvsving - senere mere om det.

2018 06 nordby klausfries
Deltagerne i workshoppen: Søren Tolsgaard, Nicholas Bell, Claus Rasmussen, Henning Bang Madsen, Jesper Melchiorsen, Klaus Fries, Hans Thomsen Schmidt. Foto: Klaus Fries.


Workshoppens hensigt var at opdatere kendskabet til Samsøs bi-fauna, som aldrig har været intensivt undersøgt, om end 47 arter hidtil har været kendt fra spredte indsamlinger. Nærværende beretning vil dog ikke fokusere på detaljer om bierne, som publiceres andetsteds af arrangørerne, men beskrive mine spontane indtryk fra turen.

Vi blev indkvarteret på Oasen, tidligere efterskole i Nordby, nu indrettet som hotel med eksotisk tilsnit, den fremragende buffét var græsk inspireret, og de flinke stuepiger var sydeuropæere. I sammenhæng med forsommerens helt ekstreme hede- og tørkebølge, som havde afsvedet marker og grøftekanter, og Samsøs tradition for haver med figen, fersken, mandel, valnød, vindrue og morbær, samt de mange fortovscaféer, kunne man godt få det indtryk, at turen havde ført én langt mod syd.

2018 06 nordby stolsgaard
Oasen; t.v. en tidlig morgen, bi-forskerne planlægger dagen; t.h. er det mon jagtgudinden Diana eller troldkvinden Kirke, som holder øje med os?


Brattingsborg Skov

Vi fordelte os ud over Samsø for så vidt muligt at undersøge bi-faunaen. Især var der interesse for de store naturområder på Nordøen, hvor overdrev og klinter med et rigt blomsterflor giver basis for mange bi-arter.

Selv begav jeg mig mod Samsøs sydøstligste hjørne, hvor Brattingsborg Skov måske kunne supplere lidt. Den skyggende løvskov er dog ikke særlig bi-venlig, kun langs stierne gav blomstrende brombær og korbær grundlag for enkelte, almindelige humlebi-arter; til gengæld optrådte sammesteds flere nyforvandlede kejserkåber, en art som generelt har en sydøstlig udbredelse i Danmark. En imponerende flyver og en tanke værd, at den i larvestadiet er afhængig af skovbundens spinkle violer!

2018 06 22 brattingsbg stolsgaard
Brattingsborg Skov; en fornem, nyforvandlet kejserkåbe (Argynnis paphia) på blomstrende brombær.


Brattingsborg Skov er lukket for bilister, så efter en lang og interessant travetur, først gennem skoven, derpå langs stranden og så retur, sad jeg endelig på P-pladsen og slappede af. Imens ankom en anden vogn, mønstrede forbudsskiltet og besluttede at køre fremad. Udkørt, som jeg var, fandt jeg det ret frækt, men efter et par minutter kom skovbetjenten drønende forbi i sin Landrover, og efter yderligere et par minutter kom den anden vogn listende tilbage, det var ren Yogi Bear: Retfærdigheden var sket fyldest!

2018 06 22 brattingsbg stolsgaard2
Brattingsborg Skov; i barken på en gammel bøg konkluderes, at her foregik der noget skummelt for 25 år siden: Strisser' på Samsø har noget at se til;)


Nordby Bakker og Issehoved

Dagen efter måtte jeg så ud og se, hvor det spektakulære fund var gjort, guldbuksebien (Dasypoda suripes), som senest blev set i Danmark i 1937, og som man nu ellers skal til mediterrane breddegrader for at finde. Den søger primært til blåhat, som vistnok er dens eneste pollenkilde, og kun sekundært til andre blomster efter nektar, særlig blåmunke, begge er karakterplanter på næringsfattige enge og overdrev, hvor de generelt er i tilbagegang pga. tilgroning, overgræsning og/eller tidlig slåning.

2018 06 23 issehoved stolsgaard
Issehoved (41 m.o.h.); området var særdeles solsvedent, om end nogle dyr og planter stadig trodsede tørken.


Det nyregistrerede eksemplar blev fundet på Issehoved, hvor vegetationen var temmelig solsveden og langtfra så frodig som i normale år, og trods ihærdig eftersøgning lykkedes det ikke at finde flere. Sagen besværliggøres dog af, at guldbuksebien har en nær slægtning, pragtbuksebien, som er almindelig i Nordby Bakker. De to arter er vanskelige at skelne fra hinanden i felten, dog angives det som pejlemærke, at pragtbuksebien foretrækker kurveblomster, som der er mange af i området, mens den sjældnere guldbuksebi foretrækker blåhat, som er mere spredt og fåtallig, så opgaven handler især om at checke bier på blåhat. For mere sikker skelnen mellem de to arter check evt. Artdatabankens beskrivelser.

Bemærk: Yderligere en noget lignende art, blåhatjordbien (Andrena hattorfiana), forekommer i området. Ligesom sin foretrukne trækplante er også denne art en vigtig indikator for naturkvalitet og i generel tilbagegang.

2018 07 nordbybakker ingolfpetersen
Nordby Bakker, 7. juli 2018; pragtbuksebien (Dasypoda hirtipes) er almindelig i området og kan også lejlighedsvis træffes på blåhat. Dette er en hun, hannen er mere ensfarvet gulbrun. Foto: Ingolf Petersen.     


Henning udtrykte i pressen den forventning, at der må være flere guldbuksebier i Nordby Bakker. Det mener jeg dog ikke, man kan tage for givet. I betragtning af den langvarige hedebølge med sydøstlig vind kan fundet være en tilflyver, som, hvad enten den er enlig eller har følgeskab, ikke nødvendigvis kan formere sig her. Eller eksemplaret kan i værste fald være det sidste af en lokal bestand, hvilket vi endnu kun kan gisne om. Forhåbentlig har Henning dog alligevel ret i sin formodning!

2018 06 23 langorenge stolsgaard
Langør Enge; Hans Thomsen Schmidt (t.v.) og forfatteren traf her på den lokale insektfotograf, Ingolf Petersen (t.h.).


Langør Enge og Trekanten

Nordøen afsluttes mod syd af Mårup Skov, en tæt birke- og nåleskov, der virker som en barriere for spredning mellem nord og syd. Mod SØ erstattes skoven dog af den intakte Nordby Hede, som gradvis går over i en mere varieret natur i de afgræssede enge NV for Langør Kirke, hvor der optræder en stor artsdiversitet, bl.a. så jeg den sjældne humlerovbille (Emus hirtus) på kogødning. Også langs NØ-kysten ses fine overgangszoner mellem områdets strandenge og heder, og da stranden er god og lå i læ for vinden, travede jeg flere gange herud for at få et forfriskende bad.    

2018 06 langorenge ip st
Langør Enge; t.v. hvepsefluen Sicus ferrugineus er meget almindelig i området;) Foto: Ingolf Petersen. T.h. øverst grøn køllesværmer (Adscita statices), nederst pimpinelle-køllesværmer (Zygaena minos), gode indikatorer for naturkvalitet
.


Mod SV fortsætter en tæt nåleskov, ifølge Geodætisk Institut kaldet Trekanten, som dog her gemmer på en spændende hemmelighed: I midten ligger en stor, endnu delvis aktiv grusgrav, hvor flere dybe søer ligger efterladt som resultat af gravningen, hvilket er til ubetinget gavn for mange arter, idet man her finder et righoldigt insekt- og fugleliv, og under de mange sten langs søbredderne havde talrige vandsalamandere et fristed i det tørkeramte terræn.

2018 06 24 trekanten stolsgaard
Trekanten; t.v. biulv (Philanthus triangulum) og t.h. foranderlig blåfugl (Plebejus idas) på agertidsel.


Odyssén fører vidt omkring

Aftenerne trak ud med præparation, bestemmelse og hyggesnak, bl.a gav Claus et lynkursus i græsk for bi-folk: Melissa betyder bi, anvendes som zoologisk slægtsnavn og er endvidere et udbredt pigenavn, som Claus naturligvis har skænket sin ældste datter, også populært hos amerikanske countryrockere som Allman Brothers; Melina betyder honning og anvendes især som pigenavn i Grækenland, hvor Melina Merkouri og Melina Aslanidou regnes blandt nationens musikalske ikoner - om end førstnævntes højt profilerede cigaretføring nu virker anakronistisk og uddateret;)

2018 06 24 issehoved stolsgaard
Issehoved; en forjættende solnedgang med en eventyrlysten paraglider, som ikke ulig mytologiens Ikaros har kurs mod Solen.


Søndag var det tid til at bryde op, og da det havde blæst ret kraftigt alle dagene, var en planlagt sejlads til Vejrø ikke blevet til noget. Der var dog ifølge DMI udsigt til stille vejr mandag, hvor bådsmanden var villig til at sejle. Jeg tog mig derfor endnu en overnatning i forventning om følgende morgen at realisere overfarten til den ubeboede og stærkt isolerede ø.

Tak til alle involverede for minderige dage på Samsø. Fotos, hvor ikke andet er anført, er taget af forfatteren, 21.-24. juni 2018.


Referencer

The Allman Brothers Band, (1972): Melissa - www.youtube.com 

Artdatabanken, [2018]: Dasypoda suripes / Guldbyxbi - artdatabanken.se

Aslanidou, Melina, (2009): Prigkipessa - www.youtube.com

Brattingsborg Gods, [2018]: Færdsel i skoven - www.brattingsborg.dk

Hansen, Niels, [2018]: Juni bliver den varmeste og solrigeste i 26 år - www.dmi.dk

Melander, Ronja, [2018]: Forskere troede, den var uddød i Danmark: Nu er guldbuksebien fundet på Samsø - jyllands-posten.dk

Merkouri, Melina, (1960): Ta Paidia Tou Piraia - www.youtube.com

Naturstyrelsen, [2018]: Dyr og planter i Nordby Bakker - naturstyrelsen.dk

Pedersen, Jesper Bo & Emma Lichscheidt, [2018]: Forskerne jubler: Guldbuksebien spottet på Samsø efter 80 år - www.dr.dk

Wikipedia, [2018]: Samsø - da.wikipedia.org