Publiceret d. 29. juni 2016

Jane Gilby


At ordne og systematisere vores viden om naturen gør den overskuelig, men det er herligt at se, at naturen ikke altid lader sig indpasse i de kasser, vi gerne vil stoppe den ned i.

Vi har lært, at vadefugle (med få undtagelser) holder til på åbne enge og strande og færdes på jorden eller i lavt vand. Dobbeltbekkasinen holder til på åbne enge, hvor den har rede dybt i græsset, og ind imellem kan den sidde på en solid hegnspæl og lade sin stemme lyde som en velsmurt metronom. Derimod sidder den ikke i træer, og da slet ikke på tynde grene - men det er der åbenbart nogle bekkasiner, der ikke har forstået!

2016 janegilby
Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) i toppen af et grantræ i Midtjylland. Foto: Jane Gilby.


Ligeledes holder måger til ved kyster eller søer, og søger føde på åbne græs- og markarealer. De sidder ofte på solide pæle, hustage og bolværker, men normalt ikke i træer. Jeg har dog flere gange set hættemåger i døde træer i rørsump, idet de endog et sådant sted havde anbragt flere reder i de døde træer.

2016 janegilby2

Hættemåger ( Chroicocephalus ridibundus) i døde træer syd for Viborg, t.h. en rede i et af de døde træer. Foto: Jane Gilby. 


Således giver naturen altid herlige oplevelser, og dyrene kan i forbavsende grad tilpasse sig de betingelser, der er.

 

Publiceret d. 24. maj 2016

Torben Gang Rasmussen


Så vidt vides, er det endnu ikke besluttet, hvad der skal ske med Vilhelmsborg Dam efter, der i efteråret 2015 var risiko for totalt dæmningsbrud i forbindelse med et skybrud. Men set i lyset af hvad Århus Kommune har udført af anlægs-arbejder i Moesgård Park og ved Skovmøllen, vil en sjælden orkidé formentlig forsvinde når arbejdet omkring Vilhelmsborg Dam går i gang.

vilhelmsborgdam stolsgaard
Tyndakset gøgeurt (Orchis mascula) forekommer på nordsiden af Vilhelmsborg Dam i det område, som er markeret med grønt.


Rundt om Vilhelmsborg Dam har der i mange år været en fin natursti gennem gammel skov og krat, og en lang træbro har ført publikum over en sump af pil og rør og engkabbelejer. Stien har været til glæde for mange skovgæster. Tæt ved stien og på dammens nordside findes i dag en lille bestand af tyndakset gøgeurt, som en rest af gammel og oprindelig natur. Tyndakset gøgeurt danner plantesamfund med hulkravet kodriver, eng-forglemmigej og sanikel. Desuden er den sjældne bregne, almindelig månerude, registreret i området.

Tyndakset gøgeurt er sjælden i skovene syd for Århus. Arten blev i 1975 fundet af botanikstuderende i et lerfald langs kysten ved Fløjstrup Skov, men her findes den ikke mere. I år er den fundet fåtalligt i en gammel skov ved Stavtrup, og endelig angiver en kilde upræcist Hørret Skov som voksested for tyndakset gøgeurt.

vilhelmsborg orchia etc torbengang
T.v. Tyndakset gøgeurt. T.h. øverst: eng-forglemmigej; i midten: sanikel; nederst: hulkravet kodriver. Fotos: Torben Gang Rasmussen. 
 

Ødelægges krattet ved Vilhelmsborg Dam, går et helt plantesamfund tabt for altid. Derfor må det være administrativt muligt at friholde krattet for maskinel behandling i forbindelse med de kommende anlægsarbejder. Herved får naturen med tyndakset gøgeurt og plantesamfundet mulighed for at trives til varig glæde for skovgæster med interesse for den vildtvoksende flora.


Kontakt

Naturvejleder Torben Gang Rasmussen
Hjemmeside: www.torbengang.dk 
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it