Publiceret d. 3. febr. 2012

Søren Tolsgaard
  

Aarhus Universitetspark er ikke ret stor (ca. 15 ha), men har flere interessante biotoper: Murværk med slyngplanter, plæner med egetræer og mere eller mindre kunstige søer. Terrænet er kuperet, overvejende sydvendt og fortsætter i Vennelystparken omtrent helt ned til havnen.

uniparken 2011 12 31 soerentolsgaard
Murværk med vedbend omkring universitetets aula, 31. dec. 2011. Foto: S. Tolsgaard.

   
Vedbend som vinterkvarter

Mange mure på universitetets bygninger er dækket af vildvin (Parthenocissus) og især vedbend (Hedera). Sidstnævnte er dog - som de fleste kultiverede vedbend - af sydeuropæisk art eller underart, der blomstrer senere end den nordeuropæiske vedbend. Blomstringen varer fra oktober til januar, og mange insekter tiltrækkes af den ret kvalmende lugt, især spyfluer, svirrefluer, gedehamse, honningbier, admiral og dagpåfugleøje. På bladene klæber endvidere ofte indtørret honningdug, som mange insekter kan lide.

2009 2012 aarhus uniparken soerentolsgaard
T.v. Droneflue (Eristalis tenax), 21. jan. 2009. T.h. Dobbeltbåndet svirreflue (Episyrphus balteatus), 15. jan. 2012. Foto: S. Tolsgaard.
   

Vedbenden byder således på både næring og læ, så mange insekter overvintrer under dens fletværk, og insektædende fugle som gærdesmutte, blåmejse, musvit og rødhals udnytter gerne denne mulighed på en årstid, hvor ressourcerne ellers er knappe.

2009 2012 aarhus uniparken tolsgaard
T.v. Gærdesmutte, 5. jan. 2009. Foto: S. Tolsgaard. T.h. Rødhals, 30. jan. 2012. Foto: Vera Tolsgaard.

   
Universitetsparken er såvidt vides den lokalitet i Danmark, hvor kombinationen af sydvendte mure og sent blomstrende vedbend resulterer i den mest omfattende vinteraktivitet for en række insektarter. Det er således ikke usædvanligt at se aktive spyfluer og svirrefluer, når vejret er mildt og solen skinner, selv i januar og februar. Når vejret for alvor bliver mildere i løbet af februar-marts, søger de overvintrede insekter dog til andre fødekilder, som eranthis og hestehov.

2011 12 31 aarhus uniparken soerentolsgaard
Søerne i Universitetsparken. Udsigt mod syd, 31. dec. 2011. Foto: S. Tols-gaard. 

   
Søerne som vinterherberg

Universitetsparkens søer har god vandgennemstrømning og kombineret med, at mange besøgende fodrer, er der selv i ret strenge frostperioder en åben vandflade, hvoromkring hundredvis af af vandelskende fugle holder til, særlig gråænder, hættemåger, blishøner og rørhøner, mens troldænder fortrækker, når trængslen tager til. Det hænder, at hejren og skarven kikker forbi, idet der er mange (udsatte) fisk i vandet, men det mest interessante er, at et par sjældne måger har fundet vej hertil.

2012 01 30 aarhus uniparken veratolsgaard
Gråvinget måge (Larus glaucescens), 30. jan. 2012. Foto: Vera Tolsgaard.
 

En gråvinget måge har således søgt tilflugt i søerne de seneste tre vintre, idet den desuden er set på havnen og andre steder i nabolaget. Dens naturlige hjemsted er Stillehavets nordlige kyster, hvorfra den formentlig er kommet på vildveje pga. den øgede afsmeltning i Polarhavet. Kun meget få eksemplarer af denne art er hidtil set i Europa, men det forventes, at flere arter fra det nordlige Stillehav vil optræde hyppigere, hvis klimaændringerne fortsætter.

Også en hvidvinget måge holder til i søerne i år. Denne måges sommerkvarter er Vestgrønland og det nordøstligste Canada, og selv om den kun ret sjældent ses i Danmark, er det er ikke helt usædvanligt, at arten trækker til Nordeuropa om vinteren.

2012 01 28 aarhus uniparken veratolsgaard
Hvidvinget måge (Larus glaucoides), 28. jan. 2012. Foto: Vera Tolsgaard.
   

I snefrie perioder ser man ofte flokke af gråænder, som snadrer efter agern under parkens egetræer, i selskab med duer og krager, der også forstår at holde sig til, når der fodres eller efterlades noget i affaldskurvene. Snedigst er dog en lille allike (kaldet "Ali"), som længe har holdt til omkring søerne. Den er håndtam, og hvis man sidder roligt, undersøger den gerne tasker og lommer for plasticposer og andet godt.

2012 01 15 aarhus uniparken soerentolsgaard
Alliken "Ali" på stroppetur, 15. jan. 2012. Foto: S. Tolsgaard.  
   

Der er således mange sjove og uventede eksempler på samspillet mellem mennesker, dyr og planter i Universitetsparken.

Alle artiklens fotos er taget i Universitetsparken i Aarhus.


Referencer

AU, [2011]: Om Universitetsparken. - www.au.dk 

Neergaard; R. S., 2009: Ny mågeart for Danmark set på Århus Havn. - Natur og fugle.

Nillson, B., 2012: Hvidvinget og gråvinget måge i Aarhus! - Birder.dk

Rasmussen, T., 2010: Gråvinget Måge - en personlig beretning med dogme/kult-videodokumentation. - Aarhusbirder.

Tolsgaard, S. & R. Bygebjerg, 1991: Overvintrende imagines og andre iagttagelser af svirrefluer i vinterhalvåret. - Flora og Fauna 97 (1): 23-31.