Publiceret d. 29. jan. 2023

Jan Kjærgaard Jensen

  

I en undersøgelse af padder, krybdyr og småpattedyr i kildeområder (Jensen & Warncke, 1984) bemærkede jeg, at en del frøer gik i musefælder om natten. Størstedelen var spidssnudet frø, mens der i dagtimerne især blev observeret butsnudet frø. Dette affødte en hypotese om, at hvor de to brune frøer lever sympatrisk, fordeler de døgnet mellem sig, så butsnudet frø primært er dagaktiv og spidssnudet frø primært nataktiv.

For at afprøve hypotesen blev der i 2022 sat frøfælder op i Langkær, som er en degenereret højmose i Velling Skov i Midtjylland. Denne mose er nu under reetablering, idet vandet holdes tilbage ved spærring af tidligere grøfter. Omgivelserne består af skov. I området findes både butsnudet og spidssnudet frø i godt antal, og begge arter yngler i damme flere steder i nærheden samt i mindre vandsamlinger i selve mosen, fx i afskårne grøfter. Udover brune frøer er af padder fundet skrubtudse, lille og stor vandsalamander.

2022 langkaer jkaergaard
Tv: Forfatteren røgter fælder. Th:  Fire fælder på række. Langkær, aug. 2022. Fotos: Jane Gilby.
   

Forsøgsopstilling

De opsatte fælder bestod hver af to 10 liters kartoffelspande med låg, som Brugsen i Them venligst samlede fra til mit formål. De blev gravet ned i jorden, så toppen flugtede med jordoverfladen. I låget blev skåret et ca. 20 cm bredt hul, og mellem de to spande blev sat en plade (ca. 35 cm høj) som ledehegn for smådyr. Afstanden mellem spandene er 1 m. I bunden af spandene blev der hældt 4-5 cm vand for at afholde frøer fra at springe op. I alt blev der opsat 5 sådanne spandepar i et område af mosen, hvor begge frøarter tidligere er fundet.

Spandene stod i højmosen fra d. 16. aug. om formiddagen til d. 26. aug. om aftenen. De blev tilset hver dag kl. 8 og kl. 20 (plus/minus ½ time), så døgnet blev delt i to halvdele. I perioden, hvor fælderne var aktive, står solen op kl. ca. 6 og ned kl. ca. 20.30, idet dagslængden dog formindskedes med ca. ½ time i løbet af perioden. Tilsynet om morgenen dækkede således primært natten, men også lidt af den lyse tid.

De fangne dyr blev umiddelbart genudsat mindst 2 m fra fælderne. Desværre kan spidsmus ikke forhindres i at falde i fælderne, hvor de uvægerligt dør, mens de øvrige dyr normalt overlever fint.

2022 faeldefangster langkaer jkaergaard
Samlet liste over padder, krybdyr og løbebiller i fælderne fra 16. til 26. aug. 2022. Løbebillerne omfattede adskillige arter, af større arter bl.a. violetrandet løber, sneglerøver og jordløber-arter. Udover de fangne dyr blev der iagttaget 2 spidssnudede frøer om morgenen og 1 om aftenen, samt 1 butsnudet frø om morgenen.


Diskussion

Som det fremgår af tabellen, lykkedes det ikke at påvise nogen forskel mellem butsnudet og spidssnudet frø, hertil var antallet af fangne dyr simpelthen for lavt. Da det tages i betragtning, at unge og voksne dyr ikke nødvendigvis har samme adfærd, blev der reelt kun fanget tre voksne frøer. Det var markant mindre, end jeg havde forventet, og de blev oven i købet alle tre fundet ved morgentilsyn. Spidssnudet frø blev både konstateret med og uden rygstribe, dog flest af førstnævnte. 
 

De øvrige dyrearter gav i realiteten flere resultater, som giver anledning til bemærkninger:

Hos skrubtudse syntes der at være en forskel i aktivitetsniveau hos unger og voksne. Normalt regnes skrubtudser for nataktive, men de fleste har nok oplevet de små nyforvandlede tudsers hop-hop-hop om dagen. Ud fra resultaterne her ser det faktisk ud til, at de er mere dagaktive end nataktive, i modsætning til de voksne, der blev fanget ved nattetide. Når man ser haletudserne i deres sorte stimer, er det tydeligt, at de er meget dagaktive. Kan man forestille sig, at de små nye tudser har taget lidt af haletudseadfærden med sig op på land, og endnu ikke har ”lært”, hvornår det er passene at være ude?

Spidsmus opfattes generelt som stort set aktive døgnet igennem (Jensen & Jørgensen, 2017). Det kan derfor undre, at der kun blev fanget spidsmus om natten. En årsag kan måske være, at selv om de er aktive hele døgnet rundt, kan de godt have lidt forskellig adfærd nat og dag. Måske de i de lyse timer primært færdes skjult, medens de om natten også kommer frem på mere åbne områder. For at falde i fælderne skal de i hvert fald ud på et åbent låg, der dækker de yderste 5 cm's omkreds af spandene.

Hvis fangsten er repræsentativ, er dværgspidsmus markant mere hyppig end alm. spidsmus i denne mose. En mulig forklaring kan være, at alm. spidsmus ofte fanger regnorme, mens dværgspidsmus går efter mindre bytte, og ude i mosen er der simpelthen ikke regnorm.

Af gnavere blev der kun fanget 1 dværgmus. Det er velkendt, at dværgmus ofte holder til i våde områder, så det er ikke så overraskende af finde den her (Jensen, 1985). Derimod undrer det mig, at der ikke blev fanget markmus, som tidligere er konstateret i området, og ofte netop kan fanges i faldfælder.

Løbebiller er jordoverfladeaktive insekter, så det kan ikke undre, at de ofte var at finde i fælderne. Faktisk er det den dyregruppe, der blev registreret flest af. De fleste løbebillearter er især nataktive, her viser fangsterne dog, at nogle også er dagaktive. Set i bakspejlet er det ærgerligt, at de ikke alle blev artsbestemt, men nataktivitet synes dog umiddelbart hyppigst, idet ca. 74 pct. af løbebillerne blev fanget om natten. Det kunne så have været interessant at se, om det var bestemte arter, der var dagaktive.


Tak: Jeg vil gerne rette en tak til SuperBrugsen i Them, som venligst har gjort sig umage med at samle tomme spande til brug som fælder. Ligeledes en tak til Naturstyrelsen, som venligst har givet tilladelse til undersøgelsen.


Referencer

Jensen, J. K. (1985): Undersøgelse af pattedyrfaunaen på Vorsø - Gejrfuglen 21: 54-59.

Jensen, J.K. & O.F. Jørgensen (2017): Pattedyr i Norden - Gyldendal.

Jensen, J. K. & E. Warncke (1984): Padder, krybdyr og småpattedyr i og omkring nogle udvalgte jyske kildeområder - Flora og Fauna 90: 57-64.